Schoolgids

Hieronder de online-schoolgids, een verkorte versie van de volledige
schoolgids; voor de volledige tekst, klik hier.

Ons onderwijs

Leerkrachten en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. Leerlingen bepalen deels hoe zij willen leren en hoe zij dit gaan aanpakken.

Visie

Als je samen verantwoordelijk bent, moet je ook samen invloed uitoefenen op alle stappen in het proces. Het betekent dat kind, school en ouder/verzorger samen kijken naar de leerbehoefte van leerlingen in onze school. Waar ben jij nieuwsgierig naar? Wat wil en kan jij leren? Waar wil jij in groeien? Welke hulp en ondersteuning heb jij nodig? Oftewel: we faciliteren het leren van de leerling.

De Nieuwe Brugklas

Lintvakken Vanuit onze visie staat het leren van de leerling centraal. We bieden ruimte aan individuele leerroutes. Leerlingen volgen docentgestuurde vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, moderne vreemde talen en LO.  Wij noemen dat de lintvakken. Modules Daarnaast volgen ze les in de domeinen Art, Science en Society. In die domeinen zijn telkens een aantal vakken samengevoegd. In het domein wordt gedurende een periode aan een thema gewerkt. We noemen dat werken in modules. Leerlingen zijn verplicht alle modules te volgen, maar kunnen wel kiezen wanneer ze welke module doen, in welk tempo zij dat doen en deels ook hoe zij dit afronden. Daarnaast bieden we de leerling de mogelijkheid om extra modules te volgen ter verbreding of verdieping.

De nieuwe brugklas

Projecttijd In projecttijd werken de leerlingen aan zelfgekozen projecten. De inhoud van deze projecten is dus voor elke leerling verschillend en ook de doelen verschillen. In projecten zijn leerlingen vooral bezig met de ontwikkeling van vaardigheden als: projectmatig werken, plannen en organiseren, presenteren, samenwerken en onderzoeken. Werktijd Ten slotte is er elke dag verplichte werktijd onder begeleiding van docenten, onderwijs­assistenten en (oud)leerlingen om te werken aan opdrachten die niet af zijn geraakt in de les. Dit heeft als doel om de leerling zoveel mogelijk de kans te geven om vragen te stellen en gecoacht te worden.

Begeleiding

Leerlingen werken aan leerdoelen, zij kunnen ook heel gemakkelijk doelen van een hoger niveau halen. Bij de DNB worden geen cijfers gegeven en toetsen zijn aanleiding voor een onderwijsleergesprek. Om inzicht te krijgen in hun vorderingen houden leerlingen zogenaamde ‘rubrics’ bij in hun persoonlijk portfolio. Het is belangrijk dat leerlingen hierbij begeleid worden. Elke leerling heeft daarom een coach. Deze coacht een groep van 8 tot 10 leerlingen. De coach ziet de leerlingen veel en spreekt regelmatig met hen.  Ook ouders / verzorgers spelen een belangrijke rol bij de DNB. Er wordt er niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden, de talenten die de leerling heeft en zijn gevoel bij het leren leren. Een leerling volgt op het Ashram College een tweejarige brugklas. Na de tweejarige brugperiode wordt het definitieve schooltype vastgesteld. Uitgangspunt van De Nieuwe Brugklas is dat een leerling minimaal het niveau haalt dat de basisschool heeft geadviseerd.

Digitalisering

Om deze individuele leerroutes goed te kunnen faciliteren werken we met Chromebooks. De leerkracht blijft de spil van het onderwijsproces. Digitale leermiddelen verruimen zijn mogelijkheden om maatwerk te bieden en te differentiëren. Het Ashram College heeft gekozen voor een Chromebook, omdat een Chromebook het beste aansluit bij de digitalisering van ons onderwijs en de Google educatie-omgeving. Dat betekent dat ook elk kind een Chromebook nodig heeft om het onderwijs te volgen.

Gymnasium

Ons gymnasium past goed in het concept van persoonlijk leren van De Nieuwe Brugklas. De gymnasiasten volgen gedurende het hele jaar een speciale module, waarin zowel de taal als de cultuur van Grieken en Romeinen aan bod komt. In de digitale component bij onze lesmethodes zit extra oefenmateriaal voor wie dat nodig heeft en wij maken graag gebruik van verwerkingsopdrachten waarbij de leerling zijn specifieke talent laat zien: van modelbouw (Romeinse brug) en bereiding van een Romeins gerecht tot het uitdenken van de beste aanvalstechniek voor Julius Caesar tegen de Galliërs. Excursies naar musea en theater zijn een vast onderdeel van het lesprogramma.

Leerling in beeld

Op het Ashram toont iedereen respect voor elkaar. Er is zowel aandacht voor meetbare als merkbare zaken. We zijn een levendige school met veel aandacht voor kunst, cultuur en sport.

Coaching en mentoraat

Elke leerling heeft een coach (leerjaar 1 en 2) of een mentor (overige leerjaren). De coach/mentor vervult een centrale rol bij de persoonlijke begeleiding van leerlingen. Hij of zij volgt de studieresultaten van de leerlingen en let nauwgezet op hun persoonlijke ontwikkeling. Ook onderhoudt deze de contacten met de ouders/verzorgers. Coaches en mentoren geven tevens advies bij de keuze van beroep of vervolgopleiding. Coaches, mentoren en vakdocenten die aan dezelfde groep leerlingen lesgeven komen regelmatig bij elkaar om de ontwikkeling van hun leerlingen te bespreken. Indien nodig maken ze afspraken over begeleiding en bijsturing. Via deze teams houden we leerlingen vanuit verschillende vakken in beeld en kunnen we een totaalbeeld van de leerlingen vormen.

Determinatie en rapportage

Op het Ashram College werken we met een tweejarige brugperiode. Aan het einde van leerjaar 2 bepalen we naar welk schooltype een leerling doorstroomt in leerjaar 3. Uitgangspunt is dat leerlingen minimaal op het niveau van de basisschool doorstroomt. Resultaten zijn daarbij belangrijk maar ook inzicht, werkhouding/motivatie en (studie)vaardigheden. Tijdens driehoeksgesprekken reflecteren en bespreken coaches, ouders/verzorgers en leerlingen samen of er voldoende voortgang is op de bovenstaande punten. Tijdens het laatste driehoeksgesprek van leerjaar 2 vindt de definitieve determinatie plaats. Een leerling die extra stof aankan bij bepaalde vakken, krijgt die aangeboden. Heeft een leerling juist meer begeleiding nodig, dan bieden we die aan.

Kunst- en cultuurschool

Het Ashram College staat bekend als dé cultuurschool van Alphen aan den Rijn. In de onderbouw maken alle leerlingen kennis met drie verschillende kunstvakken: beeldende vormgeving, muziek en drama. In de bovenbouw (havo en vwo) kunnen leerlingen vervolgens in één of twee van deze drie verschillende kunstvakken examen doen. Een kunstvak als examenvak betekent natuurlijk niet alleen zitten in de schoolbanken, maar ook samenwerken met professionele kunstenaars en gezelschappen in het land. Het Ashram College vindt het belangrijk dat niet alleen leerlingen met een gekozen kunstvak, maar iedereen in aanraking komt met kunst en cultuur. Daarom werken we intensief samen met bijvoorbeeld Theater Castellum, Parkvilla en de Muziekschool. Eén keer in de maand vindt er tijdens de grote pauze een lunchpauzeconcert plaats, waar leerlingen voor publiek kunnen optreden. Tijdens projectweken en cultuurdagen maken leerlingen bovendien kennis met verschillende vormen van cultuur via workshops.

Sportieve school

Sport krijgt veel aandacht op het Ashram College. In de onderbouw geven we leerlingen d.m.v. een breed scala aan sporten ook les in samenwerken en leiding geven. We werken niet alleen aan spelinzicht en speltechniek, maar ook aan conditie en een gezonde leefstijl. SportMix In de bovenbouw hebben leerlingen een ruime keuze aan sporten. Leerlingen kunnen zich verdiepen in een aantal zelf gekozen sporten en hun spelinzicht en –tactiek vergroten. We willen leerlingen de kans bieden om allerlei nieuwe sporten te ontdekken en hun sportinteresse te vergroten. Het aanbod is o.a. golf, surfen, kanoën, kickboksen, klimmen, lacrosse, roeien, schaatsen, skiën, snowboarden, squash, streetdance, tennis, waterskiën en wielrennen. Sporttoernooien Voor alle brugklasleerlingen organiseren we twee keer per jaar een sporttoernooi. We zijn ook buiten de school actief met sport. Jaarlijks doen we mee aan verschillende buitenschoolse toernooien (schoolhockey en het NK schaatsen ploegenachtervolging) en organiseren we voor de bovenbouwleerlingen een wintersportreis. De Green Office is een organisatie van leerlingen (en twee docenten) die de school zo duurzaam mogelijk willen maken. Het gaat daarbij niet alleen om de school, maar ook om iedereen in de school bewust te maken van het belang van duurzaamheid. De Green Office is inmiddels een serieuze gesprekspartner geworden van de gemeente en heeft een actieve rol bij het onderwerp ‘duurzaamheid' in De Nieuwe Brugklas.

De gezonde school

We hebben veel aandacht voor het Ashram College als gezonde school.  Zo kunnen de leerlingen in de kantine uit een gevarieerd en uitgebreid aanbod van verse en gezonde producten kiezen. Met behulp van de kleuren rood, oranje en groen wijzen we de leerlingen erop wat gezonde en minder gezonde keuzes zijn. Rookvrije school Roken en gezondheid gaan in onze ogen niet samen. Daarom hebben is het Ashram College een rookvrije school. Dat betekent dat er ook op het schoolplein niet gerookt mag worden. De veilige school Het Ashram College vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig voelen op school. Om alle leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te bieden waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we duidelijke regels vastgesteld en zien we erop toe dat die worden nageleefd. Het Ashram College heeft het Convenant schoolveiligheid ondertekend. Hierin wordt beschreven hoe de Alphense scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Alphen aan den Rijn en andere instanties samenwerken op het gebied van veiligheid.

Wetenschap

Het Ashram College is aangesloten bij de WON (Wetenschaps Oriëntatie Nederland), een organisatie met ruim vijftig middelbare scholen die werk maken van wetenschap. De samenwerkende WON-scholen willen leerlingen van brugklas tot aan het eindexamen vertrouwd maken met wetenschappelijk denken en werken, door middel van wetenschapsoriëntatie. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het ontwikkelen van een wetenschappelijke attitude: ontwikkelen van kritisch denken, nieuwsgierigheid, creativiteit. Het gedachtegoed van de WON past uitstekend bij de doelen van ons onderwijs in De Nieuwe Brugklas.

Medezeggenschap

Extra's

Cambridge English Cambridge English is bedoeld als voorbereiding op de internationaal erkende Cambridge Certificaten. Op het Ashram College bieden we twee niveaus aan: Cambridge English First en Cambridge English Advanced. Cambridge English wordt aangeboden als extra les naast de reguliere lessen. Het certificaat is een toegevoegde waarde voor de vervolgopleiding   DELF (Frans) DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française en is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het diploma is een internationaal erkend bewijs van het taalniveau. DELF is bedoeld voor leerlingen uit 5 vwo. We bieden het aan op twee niveaus: DELF B1 en B2.

   

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad Het Ashram College heeft een medezeggenschapsraad die meedenkt, adviseert en initiatief neemt met betrekking tot schoolzaken. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR brengt advies uit aan het schoolbestuur over bepaalde onderwerpen. Bovendien zijn er ook zaken waar de MR een instemmingsrecht heeft. Ouderklankbordgroepen Er zijn ouderklankbordgroepen die twee tot drie keer per jaar bijeenkomen. Deze klankbordgroepen zijn met name bedoeld om ouders feedback te vragen over het functioneren van de school. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school? Leerlingenraad In de leerlingenraad spreken de leerlingen regelmatig,  onder leiding van de teamleiding,  over zaken die het onderwijs betreffen. Ook worden leerlingen van de leerlingenraad betrokken bij sollicitatieprocedures, studiedagen en werkgroepen.    

Logo Ashram