Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Pilot VSO-groep op het Ashram College Nieuwkoop

Let op: de aanmelding voor deze groep verloopt via de basisschool. De basisschool kan in overleg met ouders aan het begin van groep 8 een preadvies bij het SWV-VO/VSO-MHR aanvragen.

Op dit moment en voor schooljaar 2024-2025 worden geen nieuwe leerlingen meer geplaatst.

 

Om meer leerlingen ‘thuisnabij’ onderwijs aan te kunnen bieden is het Ashram College in Nieuwkoop in schooljaar 2023-2024 gestart met een VSO-groep. Leerlingen met internaliserende problematiek en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek, krijgen in een VSO-setting onderwijs aangeboden. De leerlingen zijn gekoppeld aan een reguliere stamklas, waarmee zij, wanneer mogelijk, een aantal of meerdere uren les volgen. De overige uren volgen zij onderwijs in hun VSO-groep. Deze aanpak heeft de status van een pilot.

 

Wie komen er in aanmerking voor eventuele plaatsing in de VSO-groep?

• Eigen regio eerst geldt voor alle dorpen in gemeente Nieuwkoop, dus ook voor Noorden, Zevenhoven, Ter Aar, Langeraar, Woerdense Verlaat. De woonplaats van de leerling is dus bepalend.

• Alleen leerlingen met internaliserende problematiek (autisme en/of angststoornissen) worden toegelaten tot de VSO-groep.

• De leerling moet in staat worden geacht om een vmbo bb/kb of tl te kunnen halen.

 

Procedure aanmelding VSO-groep

• Alleen wanneer het SWV-VO/VSO-MHR een preadvies VSO heeft afgegeven, kan de basisschool (in overleg met de ouders) de leerling aanmelden voor een intakedag. (De datum van de eerstvolgende intakedag is nog niet bekend.)

• Tijdens de intakedag worden alle leerlingen die eventueel in aanmerking komen voor een plek in de VSO-groep besproken. Dit is echter geen garantie voor aanmelding.

• Bij de intake zijn aanwezig: ouders, de contactpersoon van de GGD, de orthopedagoog van het SWV-VO/VSO-MHR, leerkracht(en) PO en het VO-team bestaande uit: gedragswetenschapper, BPO’er (Begeleider Passend Onderwijs) en zorgcoördinator.

• Voor de intake, dienen ouders toestemming te geven om het gehele dossier van hun kind te delen.

• Voor de intake worden leerlingen uitgenodigd op basis van het aantal beschikbare plekken; leerlingen uit de eigen regio krijgen voorrang. Zij worden als eerste voor de intake uitgenodigd.

 

Let op:

• Niet iedere leerling die wordt aangemeld voor de intakedag zal worden besproken. Bij te veel aanmeldingen worden leerlingen op een wachtlijst geplaatst.

• Zijn er na de intakedag nog plaatsen beschikbaar, dan worden ouders/verzorgers van leerlingen die op de wachtlijst staan gebeld.

• Wanneer tijdens de intake wordt besloten tot plaatsing, dan pas kan het aanmeldingsformulier door ouders/verzorgers worden ingevuld en kan de leerling worden toegelaten tot de VSO-groep, mits de Adviescommissie Toelaatbaarheid en Arrangementen van het SWV VO/VSO MHR het advies van de intake bevestigt.

Ashram Social

Volg ons op Instagram