MR

Medezeggenschapsraad

Het Ashram College heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt, adviseert en initiatief neemt met betrekking tot schoolzaken. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR telt maximaal twaalf leden en bestaat uit vertegenwoordigers van het ondersteunend personeel, docenten, ouders en leerlingen. De MR heeft regelmatig, eens in de zes à acht weken, overleg met het schoolbestuur. De MR brengt advies uit aan het schoolbestuur over bepaalde onderwerpen. Bovendien zijn er ook zaken waar de MR een instemmingsrecht heeft. Deze rechten zijn in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd.

Postadres: Postbus 693, 2400 AR Alphen aan den Rijn
Secretaris: Hetty van Veen
E-mail: h.veen@ashramcollege.nl

Personeelsgeleding

Tim Rombouts (voorzitter)
Anja Krouwel
Marijke Westerman
Foekelien Lyklema
Maas van Egdom
Peter de Boer

Oudergeleding

De heer J. (Jack) Vermeulen
De heer IJ. (IJsbrand) Eilers
1 vacature

Leerlinggeleding

Jara van Weert
Imane Aberkane
1 vacature

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram