Begeleiding

Kennismaken

We hebben een introductieprogramma voor onze brugklasleerlingen waarin we de leerlingen begeleiden om elkaar en de school beter te leren kennen. De lessen mediawijsheid zijn een onderdeel van het programma. In deze lessen leren we onze leerlingen te werken met het Chromebook en leggen we uit hoe de programma’s werken die we gebruiken.

 

Begeleiding introductie

De begeleiding tijdens de introductie wordt samen met de vakdocenten gedaan door de coach. Bij de docenten kunnen leerlingen en ouders terecht voor vakinhoudelijke vragen, en bij de coach voor algemene zaken.

 

Extra ondersteuning

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig.  Een leerling kan dan in overleg met de docent bijles krijgen tijdens Ashramtijd. Als er meer hulp nodig is, dan wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. Die kan binnen de school op zoek gaan naar extra ondersteuning in de vorm van:

– training bewust omgaan met faalangst;
– sociale vaardigheidstraining;
– individuele coaching door één van de begeleiders passend onderwijs.

Ouders en leerling worden hierbij direct betrokken en zijn een gelijkwaardige partner bij de weg naar passend onderwijs. Als de ondersteuning niet binnen de mogelijkheden van de school geboden kan worden, dan is er de mogelijkheid voor school om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs aan te vragen. Dit kan alleen na overleg met en onder verantwoording van zorgcoördinator Nienke Broekhuizen (n.broekhuizen@ashramcollege.nl). Voorwaarde is dat eerder genoemde niveaus doorlopen zijn geweest.

Meer informatie over ons toelatingsbeleid vindt u elders op onze site onder Groep 7/8 – aanmelden

 

Nieuwe leerlingen

Soms is al voor de start op het Ashram College bekend dat er extra ondersteuning nodig is. Om direct een goede start te kunnen maken vinden wij het belangrijk om dit vooraf te bespreken. De contactpersoon hiervoor is zorgcoördinator Nienke Broekhuizen (n.broekhuizen@ashramcollege.nl).

 

Decanaat

De decanen voorzien de coaches van informatie en lesmateriaal om tot een vak- en beroepskeuze te komen die past bij de leerling. Daarnaast organiseren zij informatiemomenten en monitoren zij het keuzeproces. De coach heeft de mogelijkheid om leerlingen door te verwijzen naar de decaan, als de leerling ondanks de geboden ondersteuning niet tot een passende keuze kan komen. De decanen dragen zorg voor een afstemming tussen de decanaten van de verschillende afdelingen. Veel waarde wordt gehecht aan de ervaring van de leerling en betrokkenheid van ouders.

 

Daartoe organiseren de decanen een aantal activiteiten:

– bezoek Open Dagen en meeloopdagen van vervolgopleidingen, en studiebeurzen;
– voorlichtingsavonden door de decanen voor ouders en leerlingen;
– voorlichting door ouders over hun beroep;
– voorlichting door studenten van verschillende opleidingen;
– voorlichting door bovenbouwleerlingen over de profielkeuze;
– stages in voor- en / of examenklassen.

 

Zowel in de onder- als bovenbouw is er een eigen LOB-programma dat ervoor zorgt dat leerlingen kwaliteiten ontwikkelen op het gebied van zelfreflectie, het maken van keuzes en flexibiliteit.

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram