Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad schooljaar 2018 – 2019

Het Ashram College heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt, adviseert en initiatief neemt met betrekking tot schoolzaken. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR telt maximaal twaalf leden en bestaat uit vertegenwoordigers van het ondersteunend personeel, docenten, ouders/ verzorgers en leerlingen. De MR heeft regelmatig, eens in de zes à acht weken, overleg met de schoolleiding. De MR brengt advies uit aan de schoolleiding over bepaalde onderwerpen. Bovendien zijn er ook zaken waar de MR een instemmingsrecht heeft. Deze rechten zijn in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd.

Postadres: Postbus 693, 2400 AR Alphen aan den Rijn

Personeelsgeleding

Anja Krouwel, Marijke Westerman, Cees de Jong, Ton van Vliet, Marianka Lokers

Oudergeleding

De heer IJ. (IJsbrand) Eilers, mevrouw L. (Laura) Geurtsen, de heer J. (Jack) Vermeulen

Leerlinggeleding

Bálint Bosman, Estelle van der Schoot

Ouderklankbordgroepen

Er zijn ouderklankbordgroepen die twee tot drie keer per jaar bijeenkomen. Deze klankbordgroepen zijn met name bedoeld om ouders feedback te vragen over het functioneren van de school. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school? Maar ook wordt er bijvoorbeeld gepraat over een thema als social media. Hoe vinden ouders dat de school hiermee omgaat en waar lopen ouders van jongeren zelf tegenaan?
In schooljaar 2018-2019 overleggen de klankbordgroepen op maandag 19 november 2018 en woensdag 15 mei 2019.

Leerlingenraad

In schooljaar 2016-2017 is de leerlingenraad opgericht. De leerlingen spreken regelmatig,  onder leiding van de teamleiding,  over zaken die het onderwijs betreffen. Ook worden leerlingen van de leerlingenraad betrokken bij sollicitatieprocedures, studiedagen en werkgroepen.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram