Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad schooljaar 2019 – 2020

Het Ashram College heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt, adviseert en initiatief neemt met betrekking tot schoolzaken. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR telt maximaal twaalf leden en bestaat uit vertegenwoordigers van het ondersteunend personeel, docenten, ouders/ verzorgers en leerlingen. De MR heeft regelmatig, eens in de zes à acht weken, overleg met de schoolleiding. De MR brengt advies uit aan de schoolleiding over bepaalde onderwerpen. Bovendien zijn er ook zaken waar de MR een instemmingsrecht heeft. Deze rechten zijn in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd.

Postadres: Postbus 693, 2400 AR Alphen aan den Rijn

Personeelsgeleding

Anja Krouwel, Marijke Westerman, Peter de Boer, Ton van Vliet, Marianka Lokers

Oudergeleding

De heer IJ. (IJsbrand) Eilers, mevrouw L. (Laura) Geurtsen, de heer J. (Jack) Vermeulen

Leerlinggeleding

Marije Stigter, Sawera Koelemeij

Ouderklankbordgroepen

Er zijn ouderklankbordgroepen die twee tot drie keer per jaar bijeenkomen. Deze klankbordgroepen zijn met name bedoeld om ouders feedback te vragen over het functioneren van de school. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school? Maar ook wordt er bijvoorbeeld gepraat over een thema als social media. Hoe vinden ouders dat de school hiermee omgaat en waar lopen ouders van jongeren zelf tegenaan?
In schooljaar 2019-2020 overleggen de klankbordgroepen op 15 oktober 2019, 18 februari 2020 en 28 mei 2020.

Leerlingenraad

In schooljaar 2016-2017 is de leerlingenraad opgericht. De leerlingen spreken regelmatig,  onder leiding van de teamleiding,  over zaken die het onderwijs betreffen. Ook worden leerlingen van de leerlingenraad betrokken bij sollicitatieprocedures, studiedagen en werkgroepen.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram